مقررات  و ضوابط عمومی و آموزشی:

       الف- متقاضی انصراف از دوره لازم است درخواست انصراف خود را یا از طریق نرم افزار یا بصورت کتبی تکمیل و به دفتر ثبت نام ارائه نماید.

       ب- میزان استرداد  شهریه مطابق جدول ذیل خواهد بود:ن ارافیزان استرداد شهریه

      ج- چک بازپرداخت شهریه منحصراً در وجه متقاضی دوره صادر و در محل حسابداری معاونت آموزشی تحویل نامبرده خواهد شد.

      د- جهت دریافت چک استرداد شهریه ارائه کارت شناسایی معتبر(شناسنامه، گواهینامه،گذرنامه، کارت ملی) به همراه تصویر آن الزامی می‌باشد.