مریم زحمتکش

دوره های برگزار شده:
17
تعداد فراگیران:
197
مدرک تحصیلی:
مشخص نشده
پست الکترونیکی:
مشخص نشده
لیست کلاس های مریم زحمتکش
مبانی 2 طراحی و نقاشی B
مریم زحمتکش
شروع دوره:
1402/04/20
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,540,000 تومان
طراحی پایه طراحی لباس
مریم زحمتکش
شروع دوره:
1402/12/09
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,250,000 تومان
طراحی پایه طراحی لباس
مریم زحمتکش
شروع دوره:
1403/01/20
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
12:30 الی 15:30
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,400,000 تومان
پرسپکتیو
مریم زحمتکش
شروع دوره:
1403/01/18
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 11:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,400,000 تومان
مبانی عناصر بصری رنگ A
مریم زحمتکش
شروع دوره:
1403/01/20
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,837,500 تومان
طراحی پایه گرافیک
مریم زحمتکش
شروع دوره:
1403/01/30
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
11:00 الی 15:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,030,000 تومان
مبانی رنگ گرافیک A
مریم زحمتکش
شروع دوره:
1403/01/30
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,365,000 تومان