مرتضی واحدی

دوره های برگزار شده:
21
تعداد فراگیران:
201
مدرک تحصیلی:
مشخص نشده
پست الکترونیکی:
مشخص نشده
لیست کلاس های مرتضی واحدی
مبانی هنرهای تجسمی گرافیک
مرتضی واحدی
شروع دوره:
1402/10/07
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
11:15 الی 14:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,250,000 تومان
طراحی حروف A
مرتضی واحدی
شروع دوره:
1402/10/02
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 19:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,155,000 تومان
طراحی آرم
مرتضی واحدی
شروع دوره:
1402/10/07
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 11:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,210,000 تومان
کاربرد خط در گرافیک
مرتضی واحدی
شروع دوره:
1402/10/07
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:30 الی 17:30
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,210,000 تومان
صفحه آرایی
مرتضی واحدی
شروع دوره:
1402/10/03
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,210,000 تومان
مبانی هنرهای تجسمی گرافیک
مرتضی واحدی
شروع دوره:
1402/10/06
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,250,000 تومان
تصویر سازی
مرتضی واحدی
شروع دوره:
1402/10/05
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
12:30 الی 15:30
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,000,000 تومان
نرم افزار فتوشاپ گرافیک A
مرتضی واحدی
شروع دوره:
1403/01/30
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 11:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,365,000 تومان
صفحه آرايي
مرتضی واحدی
شروع دوره:
1403/01/30
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
11:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,485,000 تومان