زهرا رسول زاده نمین

دوره های برگزار شده:
47
تعداد فراگیران:
275
مدرک تحصیلی:
مشخص نشده
پست الکترونیکی:
مشخص نشده
لیست کلاس های زهرا رسول زاده نمین
کارگاه کار با چرخ سفال
زهرا رسول زاده نمین
شروع دوره:
1401/10/01
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
10:00 الی 13:00
هزینه: 30,000 تومان
بافت مدرن تاپستری
زهرا رسول زاده نمین
شروع دوره:
1402/01/21
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 17:00
هزینه: 850,000 تومان
مجسمه سازی
زهرا رسول زاده نمین
شروع دوره:
1402/04/20
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه: 1,240,000 تومان
فرم دهی با دست پیشرفته
زهرا رسول زاده نمین
شروع دوره:
1402/07/18
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 15:00
هزینه: 1,550,000 تومان
کارگاه کار با چرخ سفال
زهرا رسول زاده نمین
شروع دوره:
1402/07/06
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
10:00 الی 11:00
هزینه: 20,000 تومان
کارگاه کار با چرخ سفال
زهرا رسول زاده نمین
شروع دوره:
1402/07/07
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
11:00 الی 12:00
هزینه: 20,000 تومان
کار با چرخ فوق پیشرفته
زهرا رسول زاده نمین
شروع دوره:
1402/10/05
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه: 1,550,000 تومان
کار با چرخ مقدماتی
زهرا رسول زاده نمین
شروع دوره:
1402/10/10
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه: 1,550,000 تومان
فرم دهی با دست مقدماتی
زهرا رسول زاده نمین
شروع دوره:
1403/04/17
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه: 1,884,800 تومان
کار با چرخ مقدماتی
زهرا رسول زاده نمین
شروع دوره:
1403/04/20
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه: 1,884,800 تومان
مجسمه سازی
زهرا رسول زاده نمین
شروع دوره:
1403/04/19
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 15:00
هزینه: 1,884,000 تومان
مجسمه سازی2
زهرا رسول زاده نمین
شروع دوره:
1403/04/17
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 15:00
هزینه: 2,093,000 تومان
نقش برجسته1
زهرا رسول زاده نمین
شروع دوره:
1403/04/17
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 15:00
هزینه: 1,884,800 تومان
نقش برجسته2
زهرا رسول زاده نمین
شروع دوره:
1403/04/17
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 15:00
هزینه: 2,095,000 تومان
کار با چرخ پیشرفته
زهرا رسول زاده نمین
شروع دوره:
1403/04/18
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه: 2,092,500 تومان
فرم دهی با دست پیشرفته
زهرا رسول زاده نمین
شروع دوره:
1403/04/19
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه: 2,092,500 تومان
فرم دهی با دست مقدماتی
زهرا رسول زاده نمین
شروع دوره:
1403/04/18
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 15:00
هزینه: 1,884,800 تومان
کار با چرخ مقدماتی
زهرا رسول زاده نمین
شروع دوره:
1403/05/03
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 15:00
هزینه: 1,884,800 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,510,000 تومان