مجسمه سازی

هنر

رشته مجسمه سازی یکی از پرطرفدارترین شاخه های هنرهای تجسمی است، به همین دلیل از این هنر برای انتقال فرهنگ و زبان ملل مختلف استفاده می شود. یکی از روش های کسب درآمد برای هنرمند مجسمه ساز برگزاری نمایشگاه و گالری است.

هدف از برگزاری این دوره:

کشف هنر و استعداد جوانان در راستای صنایع دستی و مجسمه سازی، طراحی و ساخت مجسمه و تربیت افراد مجرب و برگزاری کارگاه های تولید و فروش مجسمه سازی می باشد.
 لیست کلاس های دسته بندی مجسمه سازی مرکز هنر
مجسمه سازی
زهرا رسول زاده نمین
شروع دوره:
1403/04/19
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 15:00
هزینه: 1,884,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,510,000 تومان
مجسمه سازی2
زهرا رسول زاده نمین
شروع دوره:
1403/04/17
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 15:00
هزینه: 2,093,000 تومان