کار با چرخ

هنرلیست کلاس های دسته بندی کار با چرخ مرکز هنر
کار با چرخ مقدماتی
زهرا رسول زاده نمین
شروع دوره:
1403/04/20
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه: 1,884,800 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,510,000 تومان
کار با چرخ مقدماتی
مریم فقیه امامی
شروع دوره:
1403/04/21
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه: 1,890,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,510,000 تومان
کار با چرخ پیشرفته
مریم فقیه امامی
شروع دوره:
1403/04/21
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 15:00
هزینه: 2,092,000 تومان
کار با چرخ پیشرفته B
مریم فقیه امامی
شروع دوره:
1403/04/21
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه: 2,092,000 تومان
کار با چرخ پیشرفته
زهرا رسول زاده نمین
شروع دوره:
1403/04/18
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه: 2,092,500 تومان
کار با چرخ پیشرفته
زهرا رسول زاده نمین
شروع دوره:
1403/04/18
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 15:00
هزینه: 2,092,500 تومان
کار با چرخ مقدماتی
مریم فقیه امامی
شروع دوره:
1403/04/16
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه: 1,890,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,510,000 تومان