ترم چهارم عکاسی

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم چهارم عکاسی مرکز هنر
خلاقیت در عکاسی
هادی بینش
شروع دوره:
1402/07/18
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
11:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره: 1,210,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,100,000 تومان
پروژه نهایی عکاسی
داریوش محمدخانی
شروع دوره:
1402/07/18
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 11:00
هزینه شرکت در دوره: 1,650,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,500,000 تومان