ترم دوم عکاسی

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم دوم عکاسی مرکز هنر
عکاسی پیشرفته A
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1402/07/18
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 19:00
هزینه شرکت در دوره: 1,100,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,050,000 تومان
فتوشاپ و تنظیمات عکس A
علیرضا وحیدی
شروع دوره:
1402/07/18
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
13:00 الی 16:00
هزینه شرکت در دوره: 1,100,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,050,000 تومان
فنون عرضه و نمایش عکس A
لیدا شبانی آباده
شروع دوره:
1402/07/18
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
10:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره: 1,100,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,050,000 تومان
عکاسی پیشرفته B
محمدمهدي كشاورزي
شروع دوره:
1402/07/12
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
11:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره: 1,100,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,050,000 تومان
فتوشاپ و تنظیمات عکس B
علیرضا وحیدی
شروع دوره:
1402/07/12
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره: 1,100,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,050,000 تومان
فنون عرضه و نمایش عکس B
سیاوش صدیق
شروع دوره:
1402/07/12
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 11:00
هزینه شرکت در دوره: 1,100,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,050,000 تومان