ترم اول گرافیک

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم اول گرافیک مرکز هنر
Illustrator
کیمیا شریف
شروع دوره:
1403/01/30
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 11:00
هزینه شرکت در دوره: 1,450,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,160,000 تومان
مبانی هنرهای تجسمی گرافیک
آتوسا نصراله زاده
شروع دوره:
1403/01/30
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
11:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره: 1,450,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,160,000 تومان
طراحی پایه گرافیک
مریم زحمتکش
شروع دوره:
1403/01/30
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره: 2,030,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,624,000 تومان