ترم اول گرافیک

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم اول گرافیک مرکز هنر
Illustrator
کیمیا شریف
شروع دوره:
1403/04/21
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 11:00
هزینه: 1,450,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,160,000 تومان
مبانی هنرهای تجسمی گرافیک
مرتضی واحدی
شروع دوره:
1403/04/21
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه: 1,450,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,160,000 تومان
طراحی پایه گرافیک
مریم زحمتکش
شروع دوره:
1403/04/21
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
11:00 الی 15:00
هزینه: 2,030,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,624,000 تومان
Illustrator
محمدرضا اسلامی مقدم
شروع دوره:
1403/04/16
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه: 1,450,000 تومان
طراحی پایه گرافیک
امیر رضا کوهی
شروع دوره:
1403/04/16
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 16:00
هزینه: 2,030,000 تومان
مبانی هنرهای تجسمی گرافیک
مرتضی واحدی
شروع دوره:
1403/04/16
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 19:00
هزینه: 1,450,000 تومان
Illustrator
تعیین نشده است
شروع دوره:
1403/07/19
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 11:00
هزینه: 1,450,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,160,000 تومان
مبانی هنرهای تجسمی گرافیک
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1403/07/19
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه: 1,450,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,160,000 تومان
طراحی پایه گرافیک
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1403/07/19
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
11:00 الی 15:00
هزینه: 2,030,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,624,000 تومان