پروژه نهایی طراحی لباس

هنرلیست کلاس های دسته بندی پروژه نهایی طراحی لباس مرکز هنر
پروژه نهایی طراحی لباس
فرحناز رضايي
شروع دوره:
1402/07/10
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 19:00
هزینه شرکت در دوره: 1,650,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,450,000 تومان