ترم پنجم طراحی لباس

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم پنجم طراحی لباس مرکز هنر
تاریخ لباس جهان A
فرحناز رضايي
شروع دوره:
1402/07/09
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 15:00
هزینه شرکت در دوره: 1,250,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,120,000 تومان
پارچه سازی A
فرحناز رضايي
شروع دوره:
1402/07/09
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره: 1,250,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,120,000 تومان
تاریخ لباس جهان B
مهسا صديقين
شروع دوره:
1402/07/09
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره: 1,250,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,120,000 تومان
پارچه سازی B
فرحناز رضايي
شروع دوره:
1402/07/09
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره: 1,250,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,120,000 تومان
A CLO-3D
افسانه آرین راد
شروع دوره:
1402/07/09
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره: 1,250,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,120,000 تومان
B CLO-3D
افسانه آرین راد
شروع دوره:
1402/07/09
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 15:00
هزینه شرکت در دوره: 1,250,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,120,000 تومان