ترم چهارم طراحی لباس

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم چهارم طراحی لباس مرکز هنر
کاربرد خطوط
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1402/07/10
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 19:00
هزینه شرکت در دوره: 1,250,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,120,000 تومان
آشنایی با الگو و دوخت
فرحناز رضايي
شروع دوره:
1402/07/10
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 16:00
هزینه شرکت در دوره: 1,750,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,560,000 تومان
تاریخ لباس ایران
فرحناز رضايي
شروع دوره:
1402/07/10
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره: 1,250,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,120,000 تومان