ترم سوم طراحی لباس

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم سوم طراحی لباس مرکز هنر
تصویرسازی  A 2
مهسا صديقين
شروع دوره:
1402/07/17
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 15:00
هزینه شرکت در دوره: 1,120,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,050,000 تومان
A   Adobe illustrator
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1402/07/17
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره: 1,250,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,176,000 تومان
خلاقیت در طراحی لباس A
مهسا صديقين
شروع دوره:
1402/07/17
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره: 1,120,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,050,000 تومان
تصویرسازی  B 2
مهسا صديقين
شروع دوره:
1402/07/18
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره: 1,120,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,050,000 تومان
B Adobe illustrator
افسانه آرین راد
شروع دوره:
1402/07/18
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره: 1,250,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,176,000 تومان
خلاقیت در طراحی لباسB
هانیه نصیری صادقلو
شروع دوره:
1402/07/18
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 15:00
هزینه شرکت در دوره: 1,120,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,050,000 تومان