ترم دوم طراحی لباس

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم دوم طراحی لباس مرکز هنر
نرم افزار فتوشاپ طراحی لباس A
افسانه آرین راد
شروع دوره:
1402/07/10
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره: 1,120,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,050,000 تومان
طراحی اندام  A 2
هانیه نصیری صادقلو
شروع دوره:
1402/07/18
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 15:00
هزینه شرکت در دوره: 1,120,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,050,000 تومان
نرم افزار فتوشاپ طراحی لباس B
افسانه آرین راد
شروع دوره:
1402/07/17
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 15:00
هزینه شرکت در دوره: 1,120,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,050,000 تومان
طراحی اندام  B 2
هانیه نصیری صادقلو
شروع دوره:
1402/07/17
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره: 1,120,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,050,000 تومان
مبانی عناصر بصری رنگ A
آتوسا نصراله زاده
شروع دوره:
1402/07/10
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره: 1,560,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,470,000 تومان
مبانی عناصر بصری رنگ B
مریم زحمتکش
شروع دوره:
1402/07/10
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره: 1,560,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,470,000 تومان