ترم اول طراحی لباس

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم اول طراحی لباس مرکز هنر
طراحی اندام  B 1
هانیه نصیری صادقلو
شروع دوره:
1402/07/12
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 15:00
هزینه شرکت در دوره: 1,120,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,000,000 تومان
طراحی پایه طراحی لباسB
امیر رضا کوهی
شروع دوره:
1402/07/10
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره: 1,120,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,000,000 تومان
مبانی هنرهای تجسمی طراحی لباس B
آتوسا نصراله زاده
شروع دوره:
1402/07/10
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 15:00
هزینه شرکت در دوره: 1,120,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,000,000 تومان