حسابداری

آموزش تخصصی

حسابداری را می‌توان وجه مشترک همه فعالیت‌های مالی دانست. تهیه گزارشات برای مخاطبان درون و برون‌سازمانی، محاسبه حقوق و دستمزد سرمایه‌های انسانی شرکت‌ها، تهیه اظهارنامه‌ها و انجام امور مالیاتی و انجام امور مربوط به بیمه همگی از جمله امور حیاتی برای هر شرکت است که فعالیتی تجاری یا خدماتی انجام می‌دهد.طیف گسترده فعالیت‌های مربوط به حسابداری منجر شده تا این مهارت به عنوان یکی از مشاغل پر درآمد و همیشگی بازار کار باشد.لیست کلاس های دسته بندی حسابداری مرکز آموزش تخصصی
حسابداری مالیاتی كد25 - پنج‌شنبه18- 13
مجتبی ابویسانی
شروع دوره:
1403/03/10
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
13:00 الی 18:00
هزینه: 3,200,000 تومان