لیست کلاس های دوره حسابداری مالی مرکز آموزش تخصصی
حسابداری مالی کد26- پنج شنبه 19- 14
سجاد امیری
شروع دوره:
1403/04/07
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 19:00
هزینه: 5,400,000 تومان