ادبیات

آموزش تخصصیلیست کلاس های کارگروه ادبیات مرکز آموزش تخصصی
آئین نگارش و مکاتبات اداری کد 1
تعیین نشده است
شروع دوره:
1403/04/14
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه: 1,000,000 تومان
ویراستاری کد 10
محمد حسینی
شروع دوره:
1403/04/12
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 19:00
هزینه: 2,200,000 تومان