نظام مهندسی

آموزش تخصصی

لیست کلاس های کارگروه نظام مهندسی مرکز آموزش تخصصی
گزارش نویسی و نظارت مهندسین معمار (ویژه مهندسین رشته معماری)
دکتر فرمهینی فراهانی
شروع دوره:
1402/03/23
روزهای برگزاری:
سه شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
13:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 700,000 تومان