سجاد امیری

دوره های برگزار شده:
8
تعداد فراگیران:
156
مدرک تحصیلی:
مشخص نشده
پست الکترونیکی:
مشخص نشده
معرفی کوتاه: استاد بیوگرافی تعریف نکرده است.
عناوین دوره های برگزار شده:
لیست کلاس های سجاد امیری
*كارگاه شبيه سازي واحد مالي(حسابداري عملي با كامپيوتر)*
سجاد امیری
شروع دوره:
1400/10/24
روزهای برگزاری:
پنج شنبه - جمعه
ساعات جلسات:
شناور
هزینه: 1,900,000 تومان
تکالیف مالیاتی شرکت ها (به صورت حضوري)
سجاد امیری
شروع دوره:
1400/10/19
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه: 650,000 تومان
*حسابداری مالی*
سجاد امیری
شروع دوره:
1400/12/15
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه: 1,780,000 تومان
حسابداری مالی *
سجاد امیری
شروع دوره:
1401/04/04
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه: 2,300,000 تومان
همایش یک روزه اظهار نامه مالیاتی (عملکرد) *
سجاد امیری
شروع دوره:
1401/04/17
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه: 250,000 تومان
كارگاه شبيه سازي واحد مالي(حسابداري عملي با كامپيوتر)
سجاد امیری
شروع دوره:
1401/10/17
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه: 1,900,000 تومان
كارگاه محاسبه حقوق و دستمزد 1401 بر اساس آخرين تغييرات قانون بيمه و ماليات *
سجاد امیری
شروع دوره:
1401/07/20
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 19:00
هزینه: 300,000 تومان
کارگاه اعتبارات اسنادی و قوانین مالی بین المللی
سجاد امیری
شروع دوره:
1401/08/25
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه: 300,000 تومان
کارگاه تخصصی چک صیاد و آخرین تغییرات قانون چک
سجاد امیری
شروع دوره:
1401/10/14
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه: 300,000 تومان
کارگاه تخصصی صورت معاملات فصلی ماده 169مکرر ق.م.م
سجاد امیری
شروع دوره:
1401/09/23
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه: 300,000 تومان
کارگاه تخصصی قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده
سجاد امیری
شروع دوره:
1401/09/30
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه: 300,000 تومان
کارگاه تخصصی مهم ترین ماده های قانون تجارت، کار، تامین اجتماعی و مالیاتهای مستقیم
سجاد امیری
شروع دوره:
1401/10/28
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه: 300,000 تومان
حسابداری مالیاتی کد 2
سجاد امیری
شروع دوره:
1402/03/27
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه - پنج شنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه: 2,200,000 تومان
تکالیف مالیاتی شرکت ها و سامانه مودیان کد5
سجاد امیری
شروع دوره:
1403/02/30
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه: 3,200,000 تومان
حسابداری مالی کد26- پنج شنبه 19- 14
سجاد امیری
شروع دوره:
1403/04/07
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 19:00
هزینه: 5,400,000 تومان
حسابداری مالیاتی
سجاد امیری
شروع دوره:
1403/04/08
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
09:00 الی 14:00
هزینه: 3,200,000 تومان