احسان اسکندری

دوره های برگزار شده:
7
تعداد فراگیران:
179
مدرک تحصیلی:
مشخص نشده
پست الکترونیکی:
مشخص نشده
معرفی کوتاه: استاد بیوگرافی تعریف نکرده است.
عناوین دوره های برگزار شده:
لیست کلاس های احسان اسکندری
حسابداری مالی کد 22 - شنبه دوشنبه 20-17*مالی*
احسان اسکندری
شروع دوره:
1403/02/08
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه: 5,400,000 تومان