کبری مالمیر

دوره های برگزار شده:
2
تعداد فراگیران:
83
مدرک تحصیلی:
مشخص نشده
پست الکترونیکی:
مشخص نشده
معرفی کوتاه: استاد بیوگرافی تعریف نکرده است.
عناوین دوره های برگزار شده:
لیست کلاس های کبری مالمیر
تربیت مربی مراکز پیش از دبستان کد 23 (آنلاین)* مالی
سرکار خانم داداشلو - استاد جلیلوندی - محسن قدیری - فاطمه دارابی - المیرا جوادی - کبری مالمیر
شروع دوره:
1402/09/23
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,600,000 تومان
تربیت مربی مراکز پیش از دبستان 26 (حضوری)
استاد جلیلوندی - کبری مالمیر - محسن قدیری
شروع دوره:
1402/12/12
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,600,000 تومان
تربیت مربی مراکز پیش از دبستان کد 27(آنلاین) فشرده
المیرا جوادی - سرکار خانم داداشلو - کبری مالمیر - محسن قدیری
شروع دوره:
1402/12/12
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,600,000 تومان