مریم حاجی سید جوادی

دوره های برگزار شده:
10
تعداد فراگیران:
335
مدرک تحصیلی:
مشخص نشده
پست الکترونیکی:
مشخص نشده
معرفی کوتاه: استاد بیوگرافی تعریف نکرده است.
عناوین دوره های برگزار شده:
لیست کلاس های مریم حاجی سید جوادی
دستیار کنار دندانپزشک-گروه 41-جمعه ها 8 الی 16-*
مهدی پور نوروز - مجید بزرگی نژاد - مریم حاجی سید جوادی
شروع دوره:
1400/07/30
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
08:00 الی 16:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,700,000 تومان
دستیار کنار دندانپزشک -گروه *43
اساتید جهاد تهران - احسان بیات - مریم حاجی سید جوادی
شروع دوره:
1400/10/10
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
08:00 الی 16:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,700,000 تومان
*دستیار کنار دندانپزشک-(گروه 44)*
مریم حاجی سید جوادی - سارا سلیمی
شروع دوره:
1400/11/15
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
08:00 الی 16:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,700,000 تومان
*دستیار کنار دندانپزشک(گروه45)
مریم حاجی سید جوادی - احسان بیات
شروع دوره:
1400/12/20
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
08:00 الی 16:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,700,000 تومان
دستیار کنار ایمپلنتولوژیست
مریم حاجی سید جوادی
شروع دوره:
1402/08/13
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,500,000 تومان
دستیار کنار ارتودنتیست
مریم حاجی سید جوادی
شروع دوره:
1402/07/15
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 4,600,000 تومان
دستیار کنار دندانپزشک گروه 59 *
مریم حاجی سید جوادی
شروع دوره:
1402/03/11
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,700,000 تومان
دستیار کنار دندانپزشک گروه 60
مریم حاجی سید جوادی - علیرضا سپهری فر
شروع دوره:
1402/04/09
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
08:00 الی 16:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,700,000 تومان
دستیار کنار دندانپزشک گروه 61(فشرده)
مریم حاجی سید جوادی - علیرضا سپهری فر
شروع دوره:
1402/04/25
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,700,000 تومان
دستیار کنار دندانپزشک گروه 62(فشرده)
مریم حاجی سید جوادی - احسان بیات
شروع دوره:
1402/05/07
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,700,000 تومان
دستیار کنار دندانپزشک گروه 63(فشرده)
مریم حاجی سید جوادی - علیرضا سپهری فر
شروع دوره:
1402/05/21
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,700,000 تومان
دستیار کنار دندانپزشک گروه 64
مریم حاجی سید جوادی - علیرضا سپهری فر
شروع دوره:
1402/06/02
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,700,000 تومان
دستیار کنار دندانپزشک گروه 65(فشرده)
مریم حاجی سید جوادی - علیرضا سپهری فر
شروع دوره:
1402/06/16
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,700,000 تومان
دستیار کنار دندانپزشک گروه 66(فشرده)
مریم حاجی سید جوادی
شروع دوره:
1402/07/07
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
08:00 الی 16:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,700,000 تومان