محسن قدیری

دوره های برگزار شده:
9
تعداد فراگیران:
387
مدرک تحصیلی:
مشخص نشده
پست الکترونیکی:
مشخص نشده
معرفی کوتاه: استاد بیوگرافی تعریف نکرده است.
عناوین دوره های برگزار شده:
لیست کلاس های محسن قدیری
تربیت مربی مراکز پیش از دبستان کد 7 - آنلاین (یکشنبه-سه شنبه 16-13)
فاطمه دارابی - صابر عبدالملکی - فریبا داداشلو - محسن قدیری
شروع دوره:
1401/12/07
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
13:00 الی 16:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,200,000 تومان
تربیت مربی مراکز پیش از دبستان کد 10 (آنلاین) - شنبه -دوشنبه 16-13
محسن قدیری - فریبا داداشلو
شروع دوره:
1402/03/06
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
13:00 الی 16:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,600,000 تومان
تربیت مربی مراکز پیش از دبستان کد 23 (آنلاین)* مالی
سرکار خانم داداشلو - استاد جلیلوندی - محسن قدیری - فاطمه دارابی - المیرا جوادی - کبری مالمیر
شروع دوره:
1402/09/23
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,600,000 تومان
تربیت مربی مراکز پیش از دبستان کد 25(آنلاین)
محسن قدیری - استاد جلیلوندی - المیرا جوادی - فاطمه دارابی
شروع دوره:
1402/11/12
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,600,000 تومان
تربیت مربی مراکز پیش از دبستان کد 24(حضوری)
استاد جلیلوندی - محسن قدیری - سرکار خانم داداشلو
شروع دوره:
1402/10/24
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,600,000 تومان
تربیت مربی مراکز پیش از دبستان 26 (حضوری)
استاد جلیلوندی - کبری مالمیر - محسن قدیری
شروع دوره:
1402/12/12
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,600,000 تومان
تربیت مربی مراکز پیش از دبستان کد 27(آنلاین) فشرده
المیرا جوادی - سرکار خانم داداشلو - کبری مالمیر - محسن قدیری
شروع دوره:
1402/12/12
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,600,000 تومان