لیست کلاس های دوره ویراستاری مرکز آموزش تخصصی
ویراستاری کد 11
محمد حسینی
شروع دوره:
1403/05/24
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 19:00
هزینه: 2,200,000 تومان