نرم افزار Arc GIS در منابع طبیعی و کشاورزی

آموزش تخصصی

آشنایی با سامانه هاي اطلاعات جغرافیایی و دسترسی به اطلاعات مکانی در این دوره از زمان اهمیت ویژه اي برخوردار است. پیشرفت، توسعه، رقابت و از همه مهمتر در حال تغییر بودن، اهمیت این گونه اطلاعات را بیش از پیش نمایان می سازد. نرم افزار Arc GIS یکی از کامل ترین و تخصصی ترین نرم افزارهاي سامانه اطلاعات جغرافیایی موجود در جهان است. در رشته هاي کشاورزي و منابع طبیعی در مقطع کارشناسی واحد درسی GIS  ارائه نمی شود و در مقطع کارشناسی ارشد در بعضی از رشته ها درس GIS ارائه می شود که در آن به اصول و مبانی و مفاهیم اولیه GIS پرداخته می شود و بیشتر حالت نظري دارد و لازم است دانشجویان به یادگیري نرم افزار به صورت عملی بپردازند تا بتوانند نقشه هاي مورد نیازخود را تهیه و تولید و اطلاعات مورد نیاز خود را استخراج کنند.