اصول واكسيناسيون در آبزيان

آموزش تخصصی

سرفصل های دوره

  • تاريخچه­ واكسيناسيون در آبزيان
  •  واكسيناسيون به عنوان ابزار پيشگيري
  • انواع واكسن ها در آبزيان
  • عوارض جانبي واكسن ها و
  •  روش هاي واكسيناسيون در آبزيان