شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

آموزش تخصصی

(Measurement and Verification) چیست؟

فرآیند برنامه ریزی،اندازه‌گیری، جمع آوری و تحلیل داده ها جهت تائید یک هدف معلوم و گزارش‌دهی میزان صرفه‌جویی انرژی ناشی از اجرای راهکارهای صرفه‌جویی در یک طرح مشخص M&V نامیده می شود.

M&V عموماً در قراردادهای مبتنی بر عملکرد انرژی و هم چنین ساز و کار فعالیت شرکت های خدمات انرژی (ESCO) می باشد چرا که محاسبه میزان درآمد شرکت، مبتنی بر صرفه جویی محقق شده بوده و تا زمانی که ساز و کار مشخصی  (دستورالعمل M&V) برای اندازه گیری آن نباشد، اختلافات ذینفعان رفع نخواهد شد.

شرکت خدمات انرژی در قانون اصلاح الگوی مصرف مصوب 1388 چنین تعریف شده است: شرکتی از نوع خدماتی و مهندسی است که در کلیه بخشهای مصرف کننده انرژی،پروژه های مرتبط با بهبود کارایی انرژی را طراحی، اجرا و تامین مالی می کند. این شرکت با تضمین حصول سطح مشخصی از کارآیی انرژی، تمام مخاطرات پروژه را بر عهده می گیرد و هزینه و سود خود را از از محل صرفه جویی انرژی تامین می کند.

بر اساس مصوبات شورای محترم اقتصاد برای هر یک از طرح های موضوع ماده 12 قانون رفع موانع تولید، مکانیزم بازپرداخت هر یک از طرح ها بر اساس قراردادهای مبتنی بر عملکرد صرفه جویی انرژی می باشد.

آئین نامه اجرایی ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر (به شماره 67573/ت52099هـ)

ماده۷ـ در کلیه قراردادهای موضوع این آیین نامه، توجیه فنی ـ اقتصادی و زیست محیطی، برتری فن آوری نسبت به سطح موجود کشور، نحوه اندازه گیری و صحه گذاری (M&V) ، امکان پذیری بازپرداخت از محل درآمد حاصله، جدول دریافت و بازپرداخت سرمایه گذاری صورت گرفته به شرح بند (۲) ماده (۱۲) قانون، یا بهای محصولات مورد خرید حسب مورد، سقف تعهدات دولت (در مورد افزایش درآمد عمومی و یا کاهش هزینه عمومی) و پرداخت بلاعوض بابت جبران سرمایه گذاری و یا یارانه صرفه جویی های انجام شده، با پیشنهاد وزارتخانه ذیربط به تصویب شورای اقتصاد می رسد.

از آنجایی که صرفه‌جویی انرژی بیانگر عدم مصرف انرژی می‌باشد، صرفه‌جویی انرژی، به صورت مستقیم اندازه‌گیری نمی‌شود. صرفه‌جویی را می‌توان با استفاده از مقایسه مصرف اندازه‌گیری شده در قبل و بعد از اجرای راهکار صرفه‌جویی با در نظر گرفتن تصحیحات مناسب به منظور اعمال تغییر در شرایط حاکم، محاسبه نمود.

سازمان جهاد دانشگاهی تهران بر اساس  تفاهم نامه همکاری با شرکت بهینه سازی مصرف سوخت  اقدام به برگزاری دوره "اصول و مبانی اندازه گیری و صحه گذاری (M&V) طرح های انرژی" نموده است.

مخاطبین این دوره مهندسان و فعالان حوزه بهینه سازی انرژی هستند.