مجری گری، فن بیان و مهارت سخن وری

آموزش تخصصی

کارگروه علوم تربیتی و رفتاری-ارتقاء مهارت های فردی