روانشناسی و علوم تربیتی

آموزش تخصصیلیست کلاس های دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی مرکز آموزش تخصصی
تربیت معلم مدارس ابتدایی کد 42 (حضوری)
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/05/11
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 13:00
هزینه: 2,500,000 تومان
تربیت معلم مدارس ابتدایی کد 43 (انلاین)
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/05/12
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
09:00 الی 14:00
هزینه: 2,500,000 تومان