تکنسین داروخانه

آموزش تخصصیلیست کلاس های دسته بندی تکنسین داروخانه مرکز آموزش تخصصی
تکنسین داروخانه گروه 114(فشرده)
دکتر آرش سامی
شروع دوره:
1403/04/03
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 19:00
هزینه: 3,200,000 تومان