امدادگر اورژانس

آموزش تخصصیلیست کلاس های دسته بندی امدادگر اورژانس مرکز آموزش تخصصی
امدادگر اورژانس گروه 80 (فشرده)
مهدی پور نوروز
شروع دوره:
1403/03/27
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه: 2,400,000 تومان