جستجو در کلاس‌ها

تربیت مربی مراکز پیش از دبستان کد 20 (آنلاین)* مالی
معصومه صداقت - محسن قدیری - استاد جلیلوندی - المیرا جوادی - سرکار خانم داداشلو
شروع دوره:
1402/08/18
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,600,000 تومان
تربیت مربی مراکز پیش از دبستان کد 22(حضوری)*مالی
کبری مالمیر - استاد جلیلوندی - محسن قدیری
شروع دوره:
1402/09/11
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,600,000 تومان
تربیت مربی مراکز پیش از دبستان کد 21(حضوری)* مالی
محسن قدیری - استاد جلیلوندی - سرکار خانم داداشلو
شروع دوره:
1402/08/21
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,600,000 تومان
تربیت مربی مراکز پیش از دبستان كد 19(حضوري)* مالی
محسن قدیری - استاد جلیلوندی - فاطمه دارابی
شروع دوره:
1402/07/22
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,600,000 تومان
تربیت مربی مراکز پیش از دبستان کد 18(آنلاین) *
محسن قدیری - استاد جلیلوندی - معصومه صداقت - المیرا جوادی - کبری مالمیر - فاطمه دارابی
شروع دوره:
1402/06/30
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
13:00 الی 16:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,600,000 تومان
تربیت مربی مراکز پیش از دبستان کد 17 (حضوری) *
سرکار خانم داداشلو - استاد جلیلوندی - محسن قدیری
شروع دوره:
1402/06/12
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,600,000 تومان
تربیت مربی مراکز پیش از دبستان کد 16 (آنلاین) *
سرکار خانم داداشلو - محسن قدیری - المیرا جوادی - استاد جلیلوندی
شروع دوره:
1402/05/28
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
13:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,600,000 تومان
تربیت مربی مراکز پیش از دبستان کد 14  (آنلاین) *
سرکار خانم داداشلو - محسن قدیری - المیرا جوادی - استاد جلیلوندی
شروع دوره:
1402/04/27
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
13:00 الی 16:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,600,000 تومان