تحليل و آناليز با نرم افزار ANSYS

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی تحليل و آناليز با نرم افزار ANSYS مرکز کامپیوتر
تحليل و آناليز با نرم افزار ANSYS - یکشنبه سه شنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/04/17
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه: 3,750,000 تومان