مدل سازي و تحليل باSolid Works (مقدماتی)

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی مدل سازي و تحليل باSolid Works (مقدماتی) مرکز کامپیوتر
مدل سازي و تحليل با Solid Works (مقدماتی) - پنج شنبه 14-8
محمدباقر چپردار
شروع دوره:
1403/04/21
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه: 2,145,000 تومان