اصول مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 7

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی اصول مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 7 مرکز کامپیوتر
اصول مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 7 - پنج شنبه 20-14
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/04/21
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه: 2,600,000 تومان