مدیریت و کنترل پروژه با PRIMAVERA (P6)

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی مدیریت و کنترل پروژه با PRIMAVERA (P6) مرکز کامپیوتر
مدیریت و کنترل پروژه با PRIMAVERA (P6) - پنج شنبه 20-14
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/04/21
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه: 2,250,000 تومان