کنترل پروژه با MS Project

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی کنترل پروژه با MS Project مرکز کامپیوتر
کنترل پروژه با MS Project - يكشنبه سه شنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/04/17
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه: 1,950,000 تومان