نرم افزار Arc GIS (پیشرفته)

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی نرم افزار Arc GIS (پیشرفته) مرکز کامپیوتر
نرم افزار Arc GIS (پیشرفته) - پنج شنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/06
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,250,000 تومان