آموزش های ویژه متخصصین (روان شناسان و مشاوران)

مدرسه تخصصی روانشناسی

آموزش های ویژه متخصصین (روان شناسان و مشاوران)لیست کلاس های کارگروه آموزش های ویژه متخصصین (روان شناسان و مشاوران) مرکز مدرسه تخصصی روانشناسی
تربیت روان شناس مدارس غیر انتفاعی
اساتید مرکز تخصصی روانشناسی
شروع دوره:
1402/07/29
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
13:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,300,000 تومان
تربیت آزمونگر بالینی
اساتید مرکز تخصصی روانشناسی
شروع دوره:
1402/07/30
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 3,000,000 تومان
تربیت مشاور مدارس غیرانتفاعی
اساتید مرکز تخصصی روانشناسی
شروع دوره:
1402/08/02
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 3,000,000 تومان
مصاحبه تشخیصی
اساتید مرکز تخصصی روانشناسی
شروع دوره:
1402/08/03
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,500,000 تومان