آموزش های ویژه عموم

مدرسه تخصصی روانشناسیلیست کلاس های کارگروه آموزش های ویژه عموم مرکز مدرسه تخصصی روانشناسی
فن بیان و سخنوری کودکان
اساتید مرکز تخصصی روانشناسی
شروع دوره:
1402/07/29
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,500,000 تومان
روان شناسی کسب و کار
اساتید مرکز تخصصی روانشناسی
شروع دوره:
1402/08/01
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
13:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,500,000 تومان