اساتید مرکز تخصصی روانشناسی

دوره های برگزار شده:
9
تعداد فراگیران:
176
مدرک تحصیلی:
مشخص نشده
پست الکترونیکی:
مشخص نشده
معرفی کوتاه: استاد بیوگرافی تعریف نکرده است.
عناوین دوره های برگزار شده:
لیست کلاس های اساتید مرکز تخصصی روانشناسی
مسائل و مشکلات جنسی کودکان
اساتید مرکز تخصصی روانشناسی
شروع دوره:
1401/07/28
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 400,000 تومان
قصه گویی و نمایش خلاق
اساتید مرکز تخصصی روانشناسی
شروع دوره:
1401/07/07
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:30 الی 14:30
هزینه شرکت در دوره:‌ 400,000 تومان
آموزش مفاهیم ریاضی
اساتید مرکز تخصصی روانشناسی
شروع دوره:
1401/07/21
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 15:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 400,000 تومان
سمینار تخصصی از انتخاب تا ازدواج
اساتید مرکز تخصصی روانشناسی
شروع دوره:
1401/07/21
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 250,000 تومان
رشد و توسعه فردی مقدماتی- گروه 2
اساتید مرکز تخصصی روانشناسی
شروع دوره:
1401/09/13
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,500,000 تومان
برنامه‌ریزی و جهت‌دهی کنکور
اساتید مرکز تخصصی روانشناسی
شروع دوره:
1401/10/19
روزهای برگزاری:
دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
13:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 19,000,000 تومان
تربیت مربی مراکز پیش از دبستان کد 8 (پنج شنبه 12-8)
اساتید مرکز تخصصی روانشناسی
شروع دوره:
1401/12/11
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,200,000 تومان
تربیت مربی مراکز پیش از دبستان کد 9 (پنج شنبه 16-12)
اساتید مرکز تخصصی روانشناسی
شروع دوره:
1401/12/04
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 16:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,200,000 تومان
تربیت مربی مراکز پیش از دبستان کد 11 - شنبه -دوشنبه 17-13
اساتید مرکز تخصصی روانشناسی
شروع دوره:
1402/03/06
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
13:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,600,000 تومان
تربیت مربی مراکز پیش از دبستان کد 12 - یکشنبه-سه شنبه 13-9
اساتید مرکز تخصصی روانشناسی
شروع دوره:
1402/03/07
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,600,000 تومان
فن بیان و سخنوری کودکان
اساتید مرکز تخصصی روانشناسی
شروع دوره:
1402/07/29
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,500,000 تومان
روان شناسی کسب و کار
اساتید مرکز تخصصی روانشناسی
شروع دوره:
1402/08/01
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
13:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,500,000 تومان
تربیت روان شناس مدارس غیر انتفاعی
اساتید مرکز تخصصی روانشناسی
شروع دوره:
1402/07/29
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
13:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,300,000 تومان
تربیت آزمونگر بالینی
اساتید مرکز تخصصی روانشناسی
شروع دوره:
1402/07/30
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 3,000,000 تومان
تربیت مشاور مدارس غیرانتفاعی
اساتید مرکز تخصصی روانشناسی
شروع دوره:
1402/08/02
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 3,000,000 تومان
مصاحبه تشخیصی
اساتید مرکز تخصصی روانشناسی
شروع دوره:
1402/08/03
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,500,000 تومان