آموزش تخصصي هنر

در آغاز،‌ هنر براي بيان بصري انديشه هاي جديد و كشف نوآوري هاي فني بكار رفت . اما جهش هاي شگفت انگيز اقتصادي و اجتماعي و به دنبال آن احساس نياز به طراحي نو و بديع محصولات با استفاده از ساختار پيشرفته علمي و تكنيكي، دليلي بر شكل گيري و بسط آموزش رشته هاي مختلف هنري شد.

در همين راستا ، گروه هنر جهاددانشگاهي واحد تهران آموزش هاي تخصصي هنر را به صورت دوره هاي كوتاه مدت و ترميک در قالب گروه هاي مختلف برگزار مي نمايد.


تابلوي اعلانات


ژوژمان